MICROPILOTS PER UNA REMONTA D’UN EDIFICI

Una actuació a Lleida (2011)

Equip de perforació M265

Es tractava d’una reforma i ampliació en alçada d’un edifici entre mitgeres al bell mig de Lleida. Per executar els micropilots dissenyats van requerir desmuntar el màstil en la seva totalitat, per treballar en alçades de 2,65 m. Els entrebancs a salvar van ser a part del sostre, els apuntalaments i l’escàs espai per ubicar l’equip d’injecció i ciment.