PANTALLA DE PILOTS PER UNA CONTENCIÓ D’UN NOU HOTEL

Una actuació a Barcelona (2018)

Equip de perforació P450

Ens van encarregar la pantalla de pilots de contenció d’un soterrani per un futur Hotel a Barcelona. El solar entre mitgeres estava acodalat a una alçada de 7,50 m. respecte la plataforma de treball, la qual cosa ens va permetre fer els pilots de D.650 fins a 15,00 m de profunditat que ens demanaven.

En total es van fer més de 900 ml de pilots de D.650, perforant-los amb polímers degut a la presència del nivel freàtic a uns 10-12 m, i passant alguns nivells de llims sorrencs carbonatats de fins a 45 cm d’espessor.

La façana es va mantenir, ampliant el pas per a l’entrada dels camions de formigó.