Condicions de contractació

        PRESTACIONS A CÀRREC DEL CLIENT

 • Subministrament d’aigua a pressió (10m^3/hora i equip) i energia elèctrica trifàsica (380V) de 32A o un grup electrogen de 40KVA, en el punt d’emplaçament de les màquines.
 • Replanteig dels eixos de perforació i la seva conservació.
 • Les gestions pel permís d’emplaçament dels equips de perforació i/o ocupació de la via pública, així com els pagaments dels mateixos a l’Organisme Oficial o Particular que correspongui.
 • Sanejament de la zona d’emplaçament de la màquina, així com la gestió de les terres, llots i restes de morter procedents de l’excavació que impedeixin l’avançament en la perforació.
 • Accessibilitat de la maquinària, als punts de perforació, senyalització, tancament del solar i espai per l’acopi de materials i col·locació dels equips d’injecció i auxiliars.
 • Obres necessàries per a la protecció d’elements preexistents que puguin ser d’alguna forma afectats o danyats per les màquines.
 • Realització d’una plataforma estable, horitzontal i lliure d’obstacles aeris com subterranis, pel moviment de la màquina.
 • Mitjans d’il·luminació i evacuació de fums i pols en interiors.
 • Mitjans de protecció col·lectiva.
 • Mitjans auxiliars per a l’elevació, permisos per càrrega i descàrrega d’equips de perforació i inclòs trasllats en interior d’obra.
 • Subministrament de ciment i tuberies (en el cas que vagi a càrrec del client) a peu de màquina i a un ritme que garanteixi la continuïtat del treball dels equips de 2PE.
 • Tanmateix, es considera que la propietat o el promotor disposa de la llicència corresponent d’obra.

        CONDICIONS GENERALS

 • Els preus indicats són sempre sense l’IVA inclòs.
 • Les hores d’aturada per causa alienes a 2PE PILOTES S.L., i de responsabilitat del client, es facturaran a raó de 200,00 euros per hora i equip i 2.000,00 € per jornada i equip.
 • L’amidament dels pilots es farà des de la plataforma de recolzament de la màquina.
 • La unitat de transport es facturarà per equip i jornada de muntatge i desmuntatge, i es facturarà integrament a la primera factura.
 • Els preus que figuren en el present pressupost es consideren vàlids en una jornada de treball entre les 8:00 i les 18:00 de dilluns a divendres.
 • 2PE PILOTES S.L. declina tota responsabilitat pels danys que poden ser causats a altres obres, instal·lacions, conduccions, etc., que es trobin ocultes sota les capes que hagin de ser perforades o sobre les que hagi de passar la maquinària i de les quals no estiguéssim notificats de la seva situació exacte.
 • Aquesta oferta té una validesa de 15 dies des de la data d’emissió, degut a l’increment actual que pateixen els costos dels materials.
 • En el cas de necessitat d’utilitzar eines de perforació especials per travessar obres preexistents, aquest treball es facturarà per administració generant per el client un sobrecost del preu per ml de 380,00 €/ ml o 300,00 € / hora de treball.

        FORMA DE CONTRACTACIÓ

 • Acceptació escrita o confirmació per correu electrònic del pressupost signat en totes les seves pàgines per la persona responsable de l’empresa .

        FORMA DE PAGAMENT

 • A 30 DIES DATA FACTURA.
 • Si es convé mitjançant pagaré bancari o lletra acceptada i domiciliada, es lliurarà aquest després de quinze dies de la data factura. No s’admetrà l’aplicació de cap tipus de retenció.
 • 2PE PILOTES SL té una pòlissa per a garantir el cobrament, concertada amb una entitat asseguradora. Si aquesta darrera no acceptés el risc del client, en part o en la seva totalitat, la forma de pagament exposada més amunt s’hauria de negociar de nou.