ELEMENTS PROTEGITS

Per elements protegits entenem qualsevol element que interfereix en l’execució de la fonamentació, com paviments o passatges peatonals, arbres, línies elèctriques, catanàries, murs, puntals, …

Podeu veure exemples de treballs en aquestes condicions, clicant les fitxes que presentem a continuació.