CSAP

Una nova tecnologia és la de les cimentacions suspeses en recolzaments profunds, d’ara endavant CSAP. Aquesta tecnologia permet fonamentar de forma profunda amb un mínim impacte sobre l’entorn. Aquest sistema és aplicable tant en obra nova com en treballs de reparació o reforç. Les CSAP estan formades per tres elements:

  1. Element de cimentació (llosa, biga, sabata, …): per una banda transmet els esforços de l’estructura als recolzaments profunds i en segon lloc l’utilitzem de reacció pel sistema d’inca dels recolzaments profunds.
  2. Aparells CSAP. Aquests s’instal·laran en l’element de fonamentació i tenen com a missió, materialitzar un ancoratge que permeti la inca dels recolzaments profunds i connectar aquests a l’element de fonamentació. La clava dels recolzaments es realitzarà mitjançant un cilindre hidràulic amb un procediment que garanteix la mínima afectació a l’entorn, tant en termes de soroll, vibracions o fums.
  3. Recolzaments profunds: Aquests elements transmetran els esforços de la fonamentació a capes profundes del terreny.

2PE ofereix una variant del CSAP enfocat a obres de rehabilitació, un sistema no invasiu de recalçat de fonaments (SNI). Aquest sistema està dotat d’una grapa de connexió a la fonamentació a recalçar, que té dues funcions principals, fer de reacció en fase d’instal·lació i connectar definitivament el micropilot i estructura. Aquest sistema permet l’activació del tub, basat en la càrrega d’aquest mitjançant gats hidràulics de carrera curta i fixat a la grapa.